Navigácia

Partners


Nedeľa 11. 4. 2021

Anketa

Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

Vitajte na EduPage

Milí žiaci, rodičia, učitelia, priatelia školy, 

na našom webovom sídle školy nájdete rozvrhy, aktuálne suplovanie a mnohé užitočné informácie o našej škole.

Novinky

 • Aj my sme sa zapojili do Európskeho týždňa akcií proti rasizmu. Na vyučovaní sme boli oblečení v čierno-bielom a žiaci IV. KVARTY sa pokúsili vymyslieť slogan, ktorý by vystihoval potrebu rovnosti medzi ľuďmi a boj proti predsudkom. Samozrejme, nechýbala ani diskusia k danej téme pod vedením PaedDr. Silvie Regecovej, lebo aj my chceme byť "in", ako sa vyjadrila Eliška Tulenková: "Chcem byť in. Nie som cvok. Tak rasizmu hovorím STOP!"

 • 23. 3. 2021

  Aktualizovali sme modul Voliteľné predmety

 • Chcete napísať zaujímavú avantgardnú báseň? Nič ľahšie! Študenti III. A si pod vedením učiteľky slovenského jazyka a literatúry PaedDr. Silvie Regecovej vytvorili podľa návodu dadaistov tú svoju, skúste to aj vy:

  Vezmite noviny.

  Vezmite nožničky.

  Nájdite v novinách článok, aby mal dĺžku, akú chcete dať svojej básni, článok vystrihnite.

  Potom starostlivo rozstrihnite všetky slová, ktoré tvoria článok a vložte ich do vrecúška.

  Skladajte jeden ústrižok za druhým presne v poriadku, akom vyšli z vrecúška.

 • V rámci tematického celku Ľudské práva mali študenti VI.SEXTY pod vedením učiteľky občianskej náuky PaedDr. S. Regecovej za úlohu vytvoriť piktogram, ktorý by symbolizoval ľudské právo alebo slobodu.

 • 15. marec je Svetovým dňom spotrebiteľských práv a zároveň aj Svetovým dňom spánku. Naši žiaci nespali a rozhodli sa zúčastniť súťaže s témou udržateľnej spotreby a ekologického uvažovania - EkoGymkoPoster. Do súťaže sa zapojilo 60 žiakov, ktorí svojimi prácami nadchli porotu (RNDr. Iveta Lazorová, PaedDr. Nataša Karľová, PaedDr. Andrea Malá a PaedDr. Silvia Regecová) a postavili ju pred náročnú úlohu - vybrať víťazov. Tí, ktorí oslovili nápadom, sloganom, kreativitou, obsahom a celkovým spracovaním plagátu, sa budú tešiť z hodnotných cien.

 • Milí žiaci končiaceho ročníka, milí učitelia a rodičia,

  na základe informácií MŠVVaŠ SR v nádväznosti na platný COVID AUTOMAT sa prezenčné vyučovanie žiakov končiaceho ročníka v našom gymnáziu obnoví od stredy 3.3.2021. Účasť žiakov IV. A, IV. B a VIII. OKTÁVY na prezenčnom vyučovaní je povinná.

  Z uvedeného dôvodu je nutné, aby každý žiak a učiteľ mal platný negatívny AG alebo PCR test na COVID-19 alebo potvrdenie o tom, že sa naňho vzťahuje výnimka v zmysle platnej vyhlášky ÚVZ SR. Test je možné absolvovať napríklad v budove Slovenského Červeného kríža, územný spolok Snina, Ulica 1. mája 882/17, 069 01 Snina alebo aj kdekoľvek inde. Odporúčam, aby ste sa vopred objednali cez link: https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-patient-form.php a absolvovali testovanie v dňoch 1.3.2021 alebo 2.3.2021, kedy budú po vzájomnej dohode kapacity uvedeného testovacieho miesta posilnené. Pri nástupe do školy je potrebné predložiť vyplnené a podpísané vyhlásenie: Priloha_c._10a_-_Plnolety_ziak_-_Cestne_vyhlasenie_a_suhlas_so_spracovanim_udajov.docx​​​​​​​

 • Gymnázium Snina vyhlasuje súťaž „EkoGymkoPoster“ s podtitulom: „Aby sme konali, musíme najprv premýšľať. Uvažuj o udržateľnej spotrebe a VYJADRI SA!

  Predmet súťaže: Plagát so sloganom

  Trvanie súťaže: do 10. marca 2021

  Vyhlásenie výsledkov súťaže: 15. marca 2021 (Svetový deň spotrebiteľských práv)

  Ceny pre víťazov:

  1. miesto - peňažná poukážka v hodnote 20 eur
  2. miesto - peňažná poukážka v hodnote 15 eur
  3. miesto - peňažná poukážka v hodnote 10 eur

  Téma súťaže: Udržateľná spotreba

  „Ak chceme žiť udržateľným spôsobom, musíme zdroje Zeme využívať tak, aby sa stihli obnovovať. Naša spoločnosť je však orientovaná konzumne a vyvíja na planétu enormný tlak. Európa patrí k tým oblastiam, ktoré zanechávajú na životnom prostredí našej planéty najvýraznejšiu stopu. Ak by ostatní obyvatelia Zeme mali rovnaký životný štýl ako Európania, na svoju obživu by potrebovali zdroje dvoch planét. Počas mnohých desaťročí sa náš život stával čoraz pohodlnejším. Spôsob, ktorým vyrábame a spotrebúvame, sa podieľa na mnohých ekologických problémoch dneška, ku ktorým patrí globálne otepľovanie, znečistenie, vyčerpávanie prírodných zdrojov a strata biodiverzity. Občania EÚ tvoria menej ako 10 % obyvateľstva Zeme, ich spotreba však predstavuje polovicu celosvetovej produkcie mäsa, štvrtinu produkcie papiera a 15 % vyrobenej energie. Nepochybne žijeme prehnane konzumným spôsobom života.

 • Vážení rodičia a sympatizanti Gymnázia v Snine,

  je tu obdobie podávania daňových priznaní, a tým aj možnosť poukázať 2% z dane za rok 2020 neziskovým organizáciám. Obraciame sa preto na Vás s prosbou o poukázanie 2% zaplatenej dane nášmu občianskemu združeniu v zmysle zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmu. Rodičovské združenie pri Gymnáziu v Snine sa snaží v čo najväčšej miere pomáhať rozvoju školy a podporovať rozvoj mladej generácie. Má záujem, aby sa naši žiaci vzdelávali vo vyhovujúcom a príjemnom prostredí, aby mali kvalitnú materiálno-technické vybavenie pre realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu. Toto je náš hlavný cieľ a my sa ho snažíme napĺňať. Prosíme Vás, venujte nám 2% z Vašich daní.

 • 26. 2. 2021

  Aktualizovali sme modul Prijímacie skúšky

 • Na základe požiadaviek uchádzačov o štúdium poskytujeme bezplatný prípravný kurz z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry s cieľom kvalitnej prípravy žiakov na prijímacie skúšky. Termíny jednotlivých kurzov budeme zverejňovať na webovom sídle školy a zasielať na e-mailové adresy zákonných zástupcov uchádzačov o štúdium, ak nám ich poskytnú.

  Link na prihlásenie:

  https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=GkfeYShyLUiKBCQ0Hgh_cluC0LI_85ZKiTtsq4BeLbBURURNMENOWjA1VjRER0RDRDA1SVFTRlEwNiQlQCN0PWcu

Kontakt

 • Gymnázium
  Študentská 4, 069 01 Snina
 • +421 57 762 3353
  +421 915 937 113